Perez Elementary School
500 Sierra Vista Blvd
Laredo, TX 78046

956-473-3600